تیراندازی بنچ رست در سبک H-Class سبکی جدید در این رشته است که با توجه به نیازهای بومی کشور توسط آقای دانشور برای اولین بار ابداع و اجرا شد که مورد استقبال بسیار خوب تیراندازان قرار گرفت، این سبک بر پایه قوانین اصلی بنچ رست و در کلاس اوپن طراحی شده که محوریت آن مهارت محوری رشته نسبت به بنچ رست کلاسیک میباشد. در این سبک تیرانداز با یک تفنگ در فواصل 25 -50 -69 متر تیراندازی میکند و فقط اجازه استفاده از کیسه شن و یا دوپایه تیراندازی را دارد، در این کلاس اجازه استفاده از بادنماهای حرفه ای مرسوم در بنچ رست داده نمیشود و تیرانداز برای باد خوانی فقط از باد نمای داخل زمین که توسط برگزار کننده تهیه شده و موارد طبیعی استفاده میکند.

قوانین این سبک از تیراندازی توسط بنیانگذار این رشته در حال تدوین است و به زودی در سایت ارائه خواهد شد.