فیلدتارگت رشته ای از تیراندازی با تفنگ بادی در فضای باز است که در کشور انگلستان پایه گذاری و در حال حاضر در بسیاری از کشورها اجرا شده و طرفداران بسیاری دارد. در این رشته که در فضای باز و عموما در مناطق چنگلی اجرا میگردد به اهدافی به اشکال مختلف از جمله حیوانات با تفنگ های بادی مجهز به دوربین شلیک میشود و در زمانی که ساچمه به بخشی بنام هیت زون که در بدنه تارگت با رنگ متفاوت مشخص شده است برخورد نماید تارگت از حالت عمودی خارج شده و اصطلاحا ناکدان میشود و تیرانداز امتیاز میگیرد.

در این رشته از تفنگهای بادی دوربین دار با سیستم فنری و پی سی پی ، استفاده می‌شود.

در حال تکمیل