برخی از مسابقات برگزار شده انجمن تیراندازی IRBFA

.

اولین دوره مسابقات بنچ رست بادی قهرمانی کشور 16 مهر 1394

اولین دوره مسابقات فیلدتارگت کشور 3 دیماه 1394

دومین دوره مسابقات بنچ رست بادی قهرمانی کشور 24 تیر 1395

اولین دوره مسابقات بنچ رست ریمفایر کشور 7 آبان 1395 با حضور بیش از 60 شرکت کننده از سراسر کشور

سومین دوره مسابقات بنچ رست بادی قهرمانی کشور 15 تیر 1396

مسابقات قهرمانی کشور بنچ رست ریم فایر و بادی 25-26 بهمن 1396

مسابقات اکستریم بنچ رست اچ کلاس 26 اردیبهشت 1397

اولین دوره مسابقات هانترفیلدتارگت کشور 17-18 خرداد 1397

اولین دوره مسابقات رسمی بنچ رست رده بندی کشور (تفنگ بادی) 30-31 خرداد 1397

با بیش از 75 شرکت کننده از سراسر کشور

مسابقات آزاد فیلدتارگت 21-22 تیر 1397

دومین دوره مسابقات رسمی رده بندی بنچ رست کشور 18-19 مرداد 1397

مسابقات فیلدتارگت قهرمانی کشور 15 شهریور 1397

مسابقات هانترفیلدتارگت قهرمانی کشور 16 شهریور 1397

سومین دوره مسابقات رده بندی بنچرست بادی کشور 12 مهر 1397

اولین دوره مسابقات اسپیدسیلوئت کشور 26 مهر 1397

مسابقات اکستریم بنچ رست بادی 50 متر و اسپید سیلوئت 27 دیماه 1397

چهارمین دوره مسابقات رده بندی بنچ رست بادی کشور2-3 اسفند 1397

مسابقات قهرمانی هانترفیلدتارگت 13 اردیبهشت 1398

حضور در مسابقات جهانی هانترفیلدتارگت 2019 لهستان

مسابقات قهرمانی بنچ رست بادی فنری 11 مرداد 1398

.