انجمن بنچ رست و فیلدتارگت ایران انجمنی مردم نهاد ، غیر دولتی و غیر انتفاعی است که با هدف توسعه و پیشرفت ورزش دینی و مهینی تیراندازی با تمرکز بیشتر بر رشته های جدید و جذاب اهداف میدانی ازجمله هانترفیلدتارگت، بنچ رست ، فیلدتارگت، اسپیدسیلوئت و … فعالیت میکند